Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de stichting

STICHTING ZOZIJN ZORG, indien en voor zover handelend onder de naam "UniekKado"

statutair gevestigd te Wilp, gemeente Voorst,

gedeponeerd bij Kamer van Koophandel

op 13 juni 2014

onder nummer 08113086

 

Art. 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

UniekKado: de stichting Stichting Zozijn Zorg, indien en voor zover handelend onder de naam UniekKado, statutair gevestigd te Wilp, gemeente Voorst;

Koper: iedere (rechts)persoon die met UniekKado een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten, waaronder tevens wordt begrepen diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en/of rechtsopvolger(s).

Bedenktijd: de termijn waarbinnen Koper gebruik kan maken van zijn wettelijke herroepingsrecht;

Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Consumentenkoop: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten tussen een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor Koper om binnen de bedenktijd af te zien van de koopovereenkomst;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen UniekKado en Koper.

 

Art. 2 Algemeen

Tenzij UniekKado en Koper schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, (koop)overeenkomsten en leveranties van en met UniekKado. Afwijkingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan Koper geen rechten voor de toekomst ontlenen.

 

Art. 3 Aanbiedingen

 1. Elke door of vanwege UniekKado uitgegane aanbieding is vrijblijvend. Aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door of vanwege UniekKado onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
 3. UniekKado zal grote zorg besteden aan het verstrekken van informatie met betrekking tot de te leveren zaken, maar garandeert niet dat alle aanbiedingen en zaken volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Geringe afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

Art. 4 Overeenkomst

 1. UniekKado is eerst aan een offerte, opdracht of bestelling, gebonden nadat UniekKado een orderbevestiging, per e-mail of op andere wijze, aan Koper heeft doen toekomen.
 2. Partijen erkennen de rechtsgeldigheid van elektronische communicatievormen. Met name het ontbreken van een originele handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van elektronische communicatievormen.
 3. Koper is niet gerechtigd een met UniekKado langs elektronische weg gesloten overeenkomst te ontbinden indien UniekKado de ontvangst van de aanvaarding door Koper niet elektronisch heeft bevestigd. Een langs elektronische weg door Koper gedaan aanbod naar aanleiding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod van UniekKado geldt niet als verworpen, indien UniekKado de ontvangst van dit aanbod niet elektronisch heeft bevestigd. Het in dit lid bepaalde geldt niet indien Koper consument is.
 4. Op de website en in catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts tussen UniekKado en Koper bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in de overeenkomst.
 5. UniekKado is steeds gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.

 

Art. 5 Prijs

 1. De door UniekKado opgegeven of overeengekomen prijzen luiden inclusief omzetbelasting en exclusief overige op de verkoop en levering van toepassing zijnde overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af magazijn van UniekKado, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. UniekKado is gerechtigd de prijs te verhogen met afleveringskosten.
 2. Alle op de website vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten is UniekKado niet aansprakelijk.

 

Art. 6 Levertijd

 1. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Koper UniekKado derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst door UniekKado bij derden bestelde zaken. Indien buiten schuld va UniekKado vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde omstandigheden of doordat voor de uitvoering van de overeenkomst door UniekKado bestelde zaken niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging.
 3. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door Koper aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Koper is verplicht gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel worden bezorgd, al dan niet na verlenging van de levertijd. Indien Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van Koper. Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, aan UniekKado verschuldigd zijn.

 

Art. 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. De door UniekKado geleverde zaken blijven het eigendom van UniekKado totdat Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met UniekKado gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door UniekKado verrichte of te verrichten diensten.
 • eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door Koper van (een) koopovereenkomst(en).

2.   Indien Koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is UniekKado gerechtigd afgeleverde zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust bij Koper of derden die de zaak voor Koper houden weg te halen of weg te doen halen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

3.   Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht UniekKado zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

 

Art. 8. Betaling

 1. De koopprijs van de door Koper bij UniekKado bestelde zaken dient bij vooruitbetaling te worden voldaan ten kantore van UniekKado of op een door UniekKado aangegeven bankrekening.
 2. Indien partijen zijn overeengekomen dat Koper de koopprijs niet bij vooruitbetaling zal voldoen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 3. Koper is niet bevoegd eenzijdig kortingen toe te passen op de door hem verschuldigde bedragen en/of de door hem te betalen bedragen op enigerlei wijze te verrekenen met bedragen die hij uit welken hoofde dan ook van UniekKado te vorderen heeft, of meent te hebben.
 4. Iedere betaling strekt in de eerste plaats ter voldoening van de door Koper verschuldigde rente en incassokosten en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom, te beginnen bij de oudste openstaande vordering. Door het enkele verloop van voornoemde termijn waarbinnen betaling had dienen te geschieden is Koper in verzuim, zonder dat daarvoor een nadere sommatie, aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Bij gebreke van tijdige betaling wordt Koper vertragingsrente van 1% per maand (waarbij een niet voltooide maand geldt als een maand) verschuldigd met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die UniekKado daadwerkelijk maakt voor de incasso van haar vordering wordt Koper eveneens verschuldigd, met een minimum van 10% van het openstaande bedrag.
 5. Ingeval van liquidatie, faillissement, beslag, (voorlopige) toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling, onder curatele stelling of surseance van betaling van Koper en/of opschorting ingevolge artikel 11 van deze algemene voorwaarden zijn de vorderingen van UniekKado onmiddellijk en ineens opeisbaar.

 

Art. 9. Garantie

 1. Tenzij schriftelijke anders tussen partijen is overeengekomen garandeert UniekKado gedurende twaalf (12) maanden vanaf de levering de deugdelijkheid van de gebruikte materialen en de toegezegde eigenschappen van de geleverde zaken.
 2. Onder de in lid 1 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door UniekKado op eerste verzoek van Koper worden verholpen door reparatie of vervanging, een en ander ter keuze van UniekKado. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in dit artikel omschreven, zoals transportkosten, reis- en verblijfkosten en kosten van demontage en montage, is Koper aan UniekKado verschuldigd. Voldoening aan de garantieplicht geldt als enige en volledige schadevergoeding.
 3. De garantie geldt niet in geval van onjuiste behandeling van geleverde zaken, waaronder bijvoorbeeld valt de niet- inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften, ander gebruik dan het voorziene normale gebruik en montage of reparatie door derden, waaronder begrepen Koper.
 4. Indien Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met UniekKado gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is UniekKado met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie - hoe genaamd ook - gehouden. Het bepaalde in dit lid geldt niet indien Koper consument is.
 5. Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen 8 dagen na levering, in schriftelijke vorm of per e-mail te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegen UniekKado terzake van die gebreken vervalt. Rechtsvorderingen dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval van alle rechten terzake aanhangig te worden gemaakt.
 6. Terzake van door UniekKado uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden of andere diensten geeft UniekKado, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden.
 7. Vermeend niet nakomen door UniekKado van haar garantieverplichtingen ontslaat Koper niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met UniekKado gesloten overeenkomst. Het bepaalde in dit lid geldt niet indien Koper consument is.

 

Art. 10. Aansprakelijkheid

 1. Voor gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de garantie zoals omschreven in artikel 9. (Garantie) van deze voorwaarden.
 2. De aansprakelijkheid van UniekKado, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is overigens beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van UniekKado beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende zaken.
 3. UniekKado is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving en andere indirecte schade.
 4. Koper vrijwaart UniekKado tegen aanspraken op schadevergoeding van derden in verband met door UniekKado aan Koper geleverde zaken of voor Koper verrichte diensten voor zover deze schade krachtens de overeenkomst en deze algemene voorwaarden in de verhouding tot Koper niet voor rekening en risico van UniekKado komt.
 5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van UniekKado of haar leidinggevende ondergeschikten, of indien sprake is van een consumentenkoop.

 

Art. 11. Opschorting en ontbinding

 1. Indien Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met UniekKado gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien gegronde vrees bestaat dat Koper niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens UniekKado te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht - al dan niet tot zekerheid - van het bedrijf van Koper, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, of in geval van overlijden of onder curatele stelling van Koper of (voorlopige) toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling op Koper, is UniekKado gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
 2. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is Koper, onverminderd de overigens aan UniekKado toekomende rechten, aan UniekKado verschuldigd de kosten van de ter uitvoering van de overeenkomst door UniekKado gereserveerde, bij derden bestelde, in bewerking genomen en/of gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens lid 1 is Koper gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de desbetreffende zaken af te nemen, bij gebreke waarvan UniekKado bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van Koper te doen opslaan dan wel te verkopen. Indien de zaken in geval van opschorting worden opgeslagen is Koper de daaraan verbonden kosten aan UniekKado verschuldigd.

 

Art. 12. Overeenkomsten op afstand

 1. Het bepaalde in dit artikel geldt alleen indien Koper Consument is en sprake is van een overeenkomst op afstand als bedoeld in artikel 6:230g lid 1 sub e BW.
 2. Iedere bestelling bij UniekKado kan door Koper binnen 24 uur nadat Koper de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd, mits het bestelde nog niet is verzonden. Annulering kan zonder opgave van redenen plaatsvinden. Wanneer het bestelde door UniekKado is verzonden, is annulering niet meer mogelijk. Annulering dient plaats te vinden door het sturen van een e-mail naar: [email protected], waarin wordt aangegeven dat Koper van het annuleringsrecht gebruik maakt.
 3. Nadat Koper de bij UniekKado bestelde zaken heeft ontvangen, heeft hij gedurende een termijn van 14 kalenderdagen een herroepingsrecht. Koper is ingevolge dit herroepingsrecht gerechtigd om de overeenkomst te herroepen (ontbinden). Koper krijgt bij een terechte herroeping het volledige orderbedrag, inclusief de verzendkosten, gerestitueerd. In dat geval komen alleen de kosten voor het retour zenden voor zijn rekening. Zie ook de pagina Herroepingsrecht.
 4. Voor het gebruik maken van het herroepingsrecht dient Koper een e-mail te sturen naar [email protected], waarin wordt aangegeven dat van het herroepingsrecht gebruik wordt gemaakt.
 5. Koper heeft, nadat hij zich op het herroepingsrecht heeft beroepen, 14 kalenderdagen de tijd om het bestelde retour te zenden.
 6. Het door Koper voor het bestelde aan UniekKado betaalde bedrag zal, indien sprake is van een terechte herroeping, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst door UniekKado van de in het kader van de herroeping door Koper uitgebrachte verklaring tot ontbinding, door UniekKado worden terugbetaald, mits de bestelde zaken door UniekKado retour zijn ontvangen of UniekKado van de retourzending bewijs heeft ontvangen.
 7. Koper kan slechts aanspraak maken op het herroepings- en ontbindingsrecht indien de bestelde zaken deugdelijk verpakt, in de originele verpakking, compleet, onbeschadigd en in ongebruikte staat aan UniekKado worden geretourneerd, inclusief de originele verzenddocumenten en overige meegezonden documentatie. De kosten van retournering komen voor rekening van Koper.
 8. Koper heeft geen aanspraak op een herroepings- en ontbindingsrecht bij:
  • een overeenkomst waarbij de prijs van de zaken of diensten gebonden is aan schommelingen op de financiële markten waarop UniekKado geen invloed heeft en die zich binnen de ontbindingstermijn kunnen voordoen;
  • een overeenkomst waarbij Koper UniekKado specifiek heeft verzocht hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten, met uitzondering van aanvullende dienstverlening waar Koper niet uitdrukkelijk om heeft verzocht en levering van andere zaken dan die noodzakelijk zijn om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren;
  • een overeenkomst die is gesloten tijdens een openbare veiling;
  • een overeenkomst tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst, indien de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Koper en Koper heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra UniekKado de overeenkomst is nagekomen;
  • Een consumentenkoop die betrekking heeft op:
   1. de levering van volgens specificaties van Koper vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van individuele keuze of
    beslissing van Koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
   2. de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
   3. de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
   4. de levering van zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
   5. de levering van audio- en video-opnamen  en computer programmatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
   6. de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties;
  • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Koper en Koper heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding

 

Art. 13. Geschilbeslechting

Elk geschil tussen Koper en UniekKado zal, in geval de rechtbank bevoegd is, bij uitsluiting worden beslecht door de rechtbank Gelderland. Dit geldt niet indien de sector kanton van de rechtbank bevoegd is. UniekKado blijft echter steeds bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. Indien Koper Consument is heeft hij het recht gedurende een maand nadat UniekKado zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

 

Art. 14. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten met UniekKado is het Nederlands recht van toepassing.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »